و تا آن زمان که مرا نابود میکنید و نوشتههایم را میسوزانید، این نوشتارِ من است که همراه با بدنم سلاحِ من خواهند بود در برابر هر آنچه موجود زبون و خرفتیست که اکنون سرتاسر فرانسه را در بر گرفته. حتی در زندان هم نوشتارِ شهوانی و بدنِ نیرومندم برای هر جنایتی آماده  اند؛ جنایتی علیه خود، جنایتی علیه قانون، جنایتی علیه آتهئیسم، جنایتی علیه پدر مقدس، جنایتی علیه کلیسا، جنایتی علیه پروردگار... جنایتی که پایان نمیپذیرد، و فساد و تباهیِ حیات را به شما کیسه کشان *** پادشاهان فرانسه نشان میدهد،... به شما که جز پول و تملق و همبستر به چیزی دیگر فکر نمیکنید؛ من هر دم آنجایم که قرار است از برای شهوت و سرپیچی، خون بر بدنها جاری شود، خونی که تمامی زنان و مردان شهوتران را گرد هم میآورد تا جنایتی نو طراحی شود... از زندان خواهم گریخت عشق من، و چنان تو را سفت و سخت در آغوش خواهم کشید که آبهایمان از بدنهایمان بر یکدیگر جاری شود.

مارکی دو ساد